Mickey Mouse Ukelele Okinawa Disney on Tour Japan Disney Pin C02

$7.00

Japan Exclusive

This was released for the Disney on Tour. This pin was sold in Okinawa.  Mickey Mouse playing the ukelele.

 

Authentic Disney Pin
Pinsbreaktheinternet - Pins Break the Internet